ការបើកសម្ភោទគំរោង Flatiron by Meridian  

ក្រុមហ៊ុន Meridian International Holding (Cambodia) Ltd  បានធ្វើការបើកសម្ភោទគំរោងទី៣ របស់ខ្លួនជាផ្លូវការ ដែលជាំរោងអភិវឌ្ឍន៏ចំរុះរួមមាន សណ្ឋាគារ និង ការិយាល៏យកំរិតលេខ ១ នៅក្នុងប្រទេសសឹង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី ហុងកុង និង ជប៉ុន ។ 

នាយកប្រតិបត្តិ Meridian International Holding (Cambodia) Ltd  បានប្រសាសន៏ថា ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំតែងតែសិ្ថតនៅក្នុងភាពសកម្ម និង ផ្លាស់ប្តូរនៅគំនិតរចនា ហើយការសហការនេះនឹងបង្កើនបទពិសោធន៏ និង ភាពជឿជាក់មួយកំរិតទៀត ដល់អតិថិជន វិនិយោគិនិរបស់ Meridian International Holding (Cambodia) Ltd  ។ www.meridian-international-holding.com


MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING
CASA by Meridian | Skylar by Meridian |  Flatiron by Meridian

Want to change how you receive these emails?