ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធបានកើនលើភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធនៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា  បានបង្ហាញពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុន​ដែលមានចំនួនប្រហែល 20,89% ។ ចំណាត់​ថ្នាក់កំពូលគឺកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (PPAP) មានកំណើនចំនួន 39,09% បន្ទាប់មក​រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុងភ្នំពេញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ (PPSP) និង​កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (PAS) ដែលមានចំនួន 27,77 %, 19,86% និង 16,54% រៀងគ្នា។

ភាគហ៊ុនទាំងអស់បានបង្ហាញពីលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងអំឡុងពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយនេះទាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញលើកលែងតែក្រុមហ៊ុន GTI ដែលបានឃើញការធ្លាក់​ចុះប្រាក់​ចំណូល​ក្នុងឆ្នាំ 2017 និងការងើបឡើងវិញបន្តិចកាលពីឆ្នាំមុន។ ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំកន្លងមកនេះបរិមាណជួញដូរខ្ពស់បំផុតដែលបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំមុនមានចំនួនប្រមាណ 4 លានហ៊ុន។ លោក​ គឹមសុផានីតា នាយកប្រតិបត្ដិប្រតិបត្តិការរបស់ បានមានប្រសាសន៍ថាកំណើននេះបង្ហាញពីភាពខ្លាំងនិងលទ្ធភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់។ ភាពចម្រុងចម្រើននៃផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជា​បាននាំឱ្យសន្ទស្សន៍ហ៊ុនបានបិទនៅចុងឆ្នាំមុនមកនៅត្រឹម 480,98 ពិន្ទុពោលគឺកើនឡើង 40% ពីឆ្នាំ 2017 ។

source: https://www.phnompenhpost.com/business/net-profit-margin-all-csx-listed-stocks

MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING
Casa by Meridian, Ovest Tower, Unit B04-01
No. 1, Harvard Street, Diamond Island, Tonle Bassac,
Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia
__________________________________

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.