មជ្ឍមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្តសិង្ហបុរីមានវត្តមាននៅរាជធានីភ្នំពេញ

មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្តសិង្ហបុរី (SGMC) បានបើកទ្វារជាសាធារណៈនៅខែកញ្ញាដោយផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្តស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ការវិនិយោគនេះគឺរវាងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា និងសឹង្ហបូរីដែលមានតម្លៃ ៨ លានដុល្លារ។

លោក Anthony Jude Tan នាយកប្រតិបត្តិនៃ DrMap (Cambodia) ជាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកសុខភាព និងអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយផ្នែកគ្រប់គ្រងពីប្រទេសសឹង្ហបូរីនឹងគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលនេះដោយផ្ទាល់។ ក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថា សេវាកម្មសុខភាព និងការព្យាបាលពេញលេញនឹងមានផ្តល់ជូនត្រឹមថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ។ SGMC បានប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីកសាងសុខភាព និងរបៀបរស់នៅបែបវេជ្ជសាស្រ្តដំបូងនិងល្អបំផុតដល់ប្រទេសកម្ពុជា។ មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រនេះ នឹងផ្តល់ជូននូវការអនុវត្តទូទៅ ការត្រួតពិនិត្យសុខភាព និងរូបភាពធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យសុខភាពស្ត្រី សោភ័ណភាព ការវះកាត់ទូទៅ ការព្យាបាលឡាស៊ែរ និងអ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមាន និងការព្យាបាលដោយកាំរស្មី។

វេជ្ជបណ្ឌិតចំនួន ១២ នាក់ដែលមានវត្តមានបម្រើការក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រនេះ រូមមានវេជ្ជបណ្ឌិតមកពីប្រទេសសិង្ហបុរី សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុននេះក៏មានបំណង និងគំរោងការពង្រីកនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងសៀមរាបនាពេលអនាគតផងដែរ។

source: https://www.b2b-cambodia.com/news/first-rate-medical-centre-to-open-in-phnom-penh/
Facebook
Twitter
Instagram
Website

MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING
Casa by Meridian, Ovest Tower, Unit B04-01
No. 1, Harvard Street, Diamond Island, Tonle Bassac,
Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia
__________________________________

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.