ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការវិវឌ្ឍន៏នៃដំណើរការសាងសង់គំរោង Flatiron by Meridian

នេះជាសមទ្ធិផលដ៏សំខាន់មួយដែលយើងកំពុងមានដំណើរការយ៉ាងរលូនទៅលើការសាង់សង់ដែលបានគ្រោងទុករបស់យើង។ អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពីអ្នកម៉ៅការសាងសង់ ក៏ដូចជាក្រុមការងារខាងផ្នែកសំណង់របស់យើងផ្ទាល់កំពុងតែរួមគ្នាធ្វើការយ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើគម្រោងមួយនេះ។ 

ខណៈ ពេលដែលសំណង់អគារបន្តឡើងពី១ជាន់ទៅ ១ជាន់នៅលើដីឡូតិ៍រាងត្រីកោណនេះ បច្ចុប្បន្នសំណង់យើងបានបញ្ចប់ដល់ជាន់ទី១២ហើយ។​ក្រុមការងារផ្នែកទីផ្សាររបស់យើងបានកំពុងតែប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាដ្រូនដោយចាប់យករូបភាពពីលើអាកាសទៅលើការការវិឌ្ឍន៏សំណង់នេះ។ សូមរីករាយទស្សនារូបភាពពីខាងលើ នៃការវិវឌ្ឍន៏សំណង់របស់គម្រោងFlatiron by Meridian ។


MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING
Casa by Meridian, Ovest Tower, Unit B04-01
No. 1, Harvard Street, Diamond Island, Tonle Bassac,
Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia
__________________________________

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.