ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជារកប្រាក់ចំណូលបានចំនួន ១៥១ លានដុល្លារពីមូលធនការជួញដូរមូលបត្របំណុលសាជីវកម្ម

ចំណូលផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (CSX) បានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតគឺ ១៥១ លានដុល្លារពីមូលបត្រនិងការជួញដូរមូលបត្របំណុលសាជីវកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ។

កំនើនដល់ទៅ ២៦ ភាគរយនេះ គឺជាការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៨ ជាមួយ​នឹងកំណត់ត្រាចំនួន ១២០ លានដុល្លារដែលចេញផ្សាយដោយលោក ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា។

លោកបានជម្រាបបន្ថែមថានៅឆ្នាំក្រោយ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (CSX) នឹងចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយចំនួនតូចដោយធ្វើពាណិជ្ជកម្មមូលបត្ររបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននឹងត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅលើទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណសាជីវកម្មផងដែរ។

បច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនចំនួន ៥ ត្រូវបានចុះបញ្ជី និងកំពុងធ្វើពាណិជ្ជកម្មខណៈដែលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៣ កំពុងស្ថិតក្នុងទីផ្សារមូលបត្របំណុលក្រុមហ៊ុន។​


លោក ហុង សុខហួរ អគ្គនាយក ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (CSX) បានអត្ថាធិប្បាយថាផ្សារហ៊ុនកម្ពុជាកំពុងមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់។ ទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែតុលា បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំណើនដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងត្រីមាសទីបីនៃឆ្នាំ ២០១៩។ កំណត់ត្រាខ្ពស់នេះបានកើនឡើងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ។ សន្ទស្សន៍នេះបានកើនឡើងដល់ ៨៦៩.១៦ ពិន្ទុនៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៩ ដែលជាតួលេខខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល ៦ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ គណនីជួញដូរថ្មីចំនួន ៧២៥ ត្រូវបានបើកនៅក្នុងត្រីមាសទី ៣ ដែលមានចំនួនសរុប ២២.១៩៦ ។ បរិមាណជួញដូរប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យម (ADTV) ក្នុងអំឡុងពេលនេះមានចំនួន ២៧.១២១ ដុល្លារអាមេរិក (១២.៥៣៩ ភាគហ៊ុន) ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយវិនិយោគិនម្នាក់ៗមានប្រហែល ៩៤ ភាគរយ។

 source: https://www.phnompenhpost.com/business/csx-raises-record-151-million-securities-corporate-bond-trading

MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING
Casa by Meridian, Ovest Tower, Unit B04-01
No. 1, Harvard Street, Diamond Island, Tonle Bassac,
Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia
__________________________________

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.